oc_logo_transparent_5_inchesAvoimeksi sisällöksi kutsutaan kaikki ne julkaistut teokset, jotka sallivat kopioinnin, jakamisen ja käytön kenelle tahansa, eikä niiden käytön hallinta rajoitu vain tekijänoikeuden haltijalle. Yksi esimerkki tällaisista sivustoista on Wikipedia, jonka sisältö on täysin kopioitavissa, muokattavissa, jaettavissa ja lisättävissä.

Vapaalla sisällöllä tarkoitetaan puolestaan kaikkia niitä taideteoksia, teoksia tai muita luovia sisältöjä, jotka eivät rajoita sisällön käyttämisen vapauksia ihmisiltä. Vapauksiin kuuluu sisällön jakaminen, kopiointi, käyttäminen, muokkaaminen ja muokatun sisällön jakaminen. Vapaat sisällöt eroavat avoimesta sisällöstä siinä, että vapaata sisältöä saa muokata, toisin kuin avointa sisältöä, johon muokkauslupa ei aina sisälly.

Vapaaseen sisältöön kuuluvat kaikki ne teokset, jotka ovat yleisessä käytössä vapaasti. Myös ne tekijänoikeuksien alaiset teokset, joiden lisenssi sisältää aikaisemmat vapaudet, kuuluvat tähän ryhmään. Tekijänoikeuslaki määrittää sisällön tekijälle tai oikeuden haltijalle yksinoikeuden tehtyjen teosten puolesta, joten nämä sisällöt on vapautettava tekijänoikeuksista ennen kuin niitä voidaan rajoittamatta jakaa. Vapauttaminen voi tapahtua esimerkiksi lisäämällä, liittämällä tai viittaamalla teokseen tarvittavat lisenssitiedot.

Avoimella lähdekoodilla taas tarkoitetaan tietokoneohjelmien kehitys- ja tuottamismenetelmiä, joiden avulla käyttäjät saavat tutustua ohjelmien lähdekoodeihin ja tarvittaessa muokata sitä omiin käyttötarpeisiin sopiviksi. Samalla tämän periaatteisiin kuuluu oikeus käyttää ohjelmia mihin käyttötarkoitukseen tahansa ja sekä levittää että kopioida muokattuja ja alkuperäisiä versioita.

Avoimella lähdekoodilla voidaan kuvata joko niitä ohjelmistoja, jotka on tehty tietyllä kehitysmenetelmällä, tai sellaisia ohjelmistoja, joiden avulla on tehty ohjelmistoja tai kehittäjäyhteisöjä. Ne ovat lähes samat vapaiden ohjelmistojen kanssa, mutta vapaat ohjelmat keskittyvät enemmän ohjelmistokehityksen eettisiin ulottuvuuksiin, kun taas avoin lähdekoodi keskittää huomion avoimuuden ja vapauden luomaan käytännön hyötyyn. Suljetut lähdekoodit ja omisteiset ohjelmistot ovat näiden molempien vastakohtia. Tunnettuja esimerkkejä avoimien lähdekoodien tuotteista ovat esimerkiksi Linux-käyttöjärjestelmä, Firefox-selain sekä OpenOffice-toimisto-ohjelma.

Nämä kaikki erilaiset avoimet tiedostot ja sisällöt ovat syntyneet digitaalisten medioiden mukana. Digitaalisten medioiden kehittyessä myös liiketoimintojen ja tuotteiden tekijöiden täytyy elää muutoksessa mukana ja sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Yhä avoimempi tiedonanto ja jakaminen ovat myös mahdollistaneet informaation ja resurssien leviämisen ympäri maailmaa myös niihin paikkoihin, joissa resurssit hankkimiseen eivät riittäisi.